Služby

Co vás zajímá?

Kdo přijde k vám domů?
Zásady firmy KAVAN
Dodací podmínky
Způsob úhrady
Záruční doba
Zámečnická pohotovost
Kompletní katalog bezpečnostních dveří
Další důležitá ujednání
GDPR


O firmě KAVAN®

Bezpečnostní dveře a mříže KAVAN® je firma s dlouhou tradicí.

Firma Kavan vznikla v roce 1927 zásluhou Antonína Kavana, ten založil zámečnickou a instalatérskou dílnu, kde vyráběl a montoval – kromě jiných výrobků – též pevné a nůžkové mříže a zámkové systémy. I potomci zakladatele firmy se profesionálně věnovali tomuto oboru, a co tedy bylo nejpřirozenější – vzhledem k novým podmínkám – navázat na dobré jméno staré rodinné firmy a v roce 1991 založit pokračovatelku tradice.

Zprvu jsme nabízeli služby jako fyzická osoba, roku 1996 jsme založili současnou společnost KAVAN spol. s r.o.

Firma je členem asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm a též Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

Účel společnosti KAVAN ®

Umožňujeme vám trávit nerušeně, klidně a bezstarostně čas mimo domov, abyste mohli v klidu zlepšovat své rodinné vztahy a nabrat nové síly pro svou další práci. Umožňujeme vám žít plným společenským životem bez obav z vykradení bytu nebo domu a ohrožení rodiny. Nabízíme proto funkční a spolehlivé produkty s dobrým designem a profesionální služby na míru za ceny dosažitelné pro většinu lidí.

Jsme menší, ale velmi efektivně fungující společností, která je schopna pružně reagovat na neustále se zrychlující změny hlavně v oblasti tržní, ekonomické, legislativní, etické a morální.


10 hlavních zásad:

 • Každodenním úsilím zvyšovat etickou a morální úroveň pracovníků společnosti Kavan, a to jak v pracovních a mezilidských vztazích uvnitř firmy, ale hlavně ve vztahu k Vám, našim zákazníkům.
 • Každodenně posilovat a upevňovat optimismus, kladné a láskyplné vnímání a důvěru mezi zaměstnanci společnosti Kavan a zákazníky, což dokazujeme především kvalitou námi odvedených služeb. Reference tady.
 • Pružně reagovat na vaše požadavky, především z hlediska bezpečnosti a užitné hodnoty námi nabízených výrobků, úrovně a rozsahu služeb.
 • Co nejrychleji zavádět do naší nabídky výrobky s nejlepšími užitnými vlastnostmi, výrobky, které jsou bezpečnější a spolehlivější v provozu.
 • Ve vývoji našich výrobků a služeb uplatňovat nejnovější známé technologické postupy a poznatky.
 • Pro zajištění nejvyšší možné úrovně služeb uplatňovat efektivní systémy řízení.
 •  Zajistit vám nejvyšší možné úrovně služeb, díky stálému a zkušenému tým pracovníků.
 • Snažit se vám dát víc, než očekáváte!
 • Nejvyšší šéf v naší společnosti je náš zákazník!
 • Spolupracujeme pouze s dodavateli a dalšími subjekty spočívajících na obdobných základech a hodnotách jako naše společnost Kavan.

Dodací podmínky

Objednatel prohlašuje a svým podpisem ztvrzuje, že specifikaci výrobků, služeb a dodacím podmínkám porozumněl.
Sjednaný termín  dodání prací zhotovitelem je možné měnit pouze dohodou smluvních stran.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména tím, že umožní zhotoviteli přístup do prostor, jejichž použití je nezbytné pro včasné provedení díla a zajistí vyklizení montážní zóny. Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou přípojku min 220V/20 A. Objednatel pracovníkům zhotovitele umožní použití sociálního zařízení.

Součástí stavební připravenosti pro montáž dveří s dřevěnými obklady je vlhkost prostředí – vlhkost vzduchu se má pohybovat mezi 40-50% při minimální teplotě +10°C. Relativní vlkost 50% nesmí být překročena.

Dřevo, jakožto hygroskopický materiál, reaguje na změnu vlhkosti okolního prostředí – vyšší vlhkost může způsobit deformaci, zvětšení objemu a ohýbání dveří a zárubní, srážení vody a následné plesnivění či destrukci, zatímco příliš nízká vlhkost způsobuje vysoušení dveří. Vlhkost stavebního zdiva nesmí překročit 10%. Hrozí-li nebezpečí překročení výše uvedených hodnot, objednavatel musí zajistit intenzívní větrání. Větrání mikroventilací nebo větračkou je NEDOSTATEČNÉ!

Neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany objednavatele je vždy posuzováno jako podstatné porušení smluvní povinnosti.

Objednatel prohlašuje, že má souhlas s umístěním, provedením a technickým řešením díla od vlastníka objektu a vyžaduje-li to Stavební zákon i od příslušného stavebního úřadu.


Způsob úhrady:

a) v hotovosti:  Platba předem, nebo složena záloha v dohodnuté výši, doplatek předán při předání díla odpovědnému zástupci společnosti Kavan proti potvrzení. Odpovědným zástupcem se rozumí předávající technik, nebo předávající montážní pracovník společnosti Kavan.

b) převodem: Na základě vystavené faktury se splatností do 10 dnů po jejím vystavení.
Pro případ prodlení objednatele s platbou dohodnuté ceny je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, přičemž  rozhodným dnem kdy je placeno včas je den, kdy byla finanční částka připsána na účet zhotovitele. Tato smluvní pokuta se sjednává podle  Občanského zákoníku.
Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dodání díla se sjednává smluvní pokuta 0.05 % za každý den prodlení z ceny nedodané části díla.


Záruka:

Poskytujeme jako zhotovitel záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli, mimo následující případy:

 • Záruka za bezporuchovou funkci rozvorového zámku MUL-T-LOCK zabudovaného do celokovových dveří KAVAN. U něj je prodloužená záruka 10 roků

Záruka za jakost nátěrů mříží pevných a pohyblivých v exteriéru:

 • Práškový lak mimo bílého odstínu, vč. pozinkování: 24 měsíců.
 • Práškový lak mimo bílého odstínu, bez zinkování 6 měsíců.
 • Práškový lak bílého odstínu bez záruky na vytékající rez z dutých ocelových profilů.

Dveře na povětrnosti nemohou být vystaveny přímému dešti, musí být kryty proti dešti minimálně stříškou, jinak zaniká nárok na reklamaci povrchů!


GDPR – Zpracování osobních údajů

Touto informací o zpracování osobních údajů Vás chceme zorientovat, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a předložili Vám vysvětlení o Vašich základních zákonných právech v této oblasti. S Vašimi osobními údaji pracujeme zodpovědně v souladu s právními a technickými požadavky.

Zodpovědná osoba za způsob zpracování  Vašich údajů je KAVAN spol.s.r.o., se sídlem Družstevní ochoz 1308, 140 00 Praha 4, IČ 25077295  (dále jen „nám“ nebo „my“ nebo Společnost).

Jsme zodpovědný správce Vašich osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s do budoucna uvažovaným nebo již stávajícím obchodním vztahem.

Zpracovávat budeme pouze Vaše osobní údaje, které získáme od Vás. Nezískáváme údaje od třetích stran. Osobní údaje obsahují obvykle Vaše jméno a příjmení, společnost, za kterou vystupujete, adresu společnosti případně adresu trvalého bydliště a adresu montáže, emailovou adresu a telefonní číslo. Nebudeme provádět žádná automatizovaná rozhodnutí, která by Vás ovlivňovala, ani vytvářet profily s použitím Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu,

k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků vyplývajících z  obchodního vztahu a rovněž k jejich ukončení, dále ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní, k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména pak k uplatnění práva za vady, k reklamaci, či obhajobě nároku a práv Společnosti.

Naše Společnost uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje v provozovnách společnosti Kavan s.r.o. na vlastních elektronických prostředcích, případně v papírové formě. Pokud je Společnost a její aktiva získána třetí stranou, osobní údaje, které máme o obchodních partnerech, budou jedním z přenesených aktiv. V jiných případech nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vaším osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu nedáte svolení. Vaše osobní data uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu možnosti uplatnění našich práv ze smluvního vztahu vyplývajících. Vaše údaje uchováváme po dobu možnosti kontroly ze strany orgánu veřejné moci (např. daňové a celní důvody), obvykle po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu a práv Společnosti z tohoto vztahu vyplývajících.

Máte právo po nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitky proti zpracování v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. V případě, že nesouhlasíte se způsobem zpracování Vašich osobních dat nebo požadujete jiné informace můžete své připomínky a dotazy zaslat na výše uvedený email. Nebudete-li spokojeni s nabídnutým řešením z naší strany, můžete zaslat podnět na příslušný dozorový úřad.

V Praze, duben 2020


Zámečnická pohotovost Otakar Šantrůček + Josef Jodas

Zámečnická pohotovost, pozáruční či neodkladní víkendový servis dveří a zámků.

Tel.: 228 227 358‬

V případě záruční reklamace prosím kontaktujte naší kancelář na 602 386 822 kdykoliv v pracovní dny 8:00 – 17:00.


Katalog bezpečnostních dveří

Stáhněte si náš kompletní katalog ve formátu PDF (velikost 13 MB). Mějte jej kdykoliv a kdekoliv k nahlédnutí.

Stahujte ZDE > 


Další důležitá ujednání:

Skryté vady
Během prací zhotovitele, nebo při užívání věci dodané zhotovitelem se mohou projevit skryté vady na věci objednatele, nebo stavebního díla a stávající zárubně. Za tyto vady nenese zhotovitel žádnou odpovědnost a za tyto vady zhotovitel neručí.

Reklamace
Záruka se nevztahuje na poškození díla zákazníkem. Vykazuje-li dílo zhotovitele u dveří a zárubní toleranci od předepsaného rozměru do 3 mm, nemůže být tato skutečnost předmětem reklamace, nebo důvodem k nepřevzetí díla, jelikož ČSN u dveří a zárubní připouští maximální odchylku 3 mm. Jsou-li odchylky u stávajících dveří a zárubní zákazníka větší než připouští ČSN, potom zhotovitel neručí za tyto odchylky ani u předaného díla. Ručí pouze za funkci díla nebránícímu řádnému užívání.

Během montáže dveří může dojít při vrtání otvorů do stávajících zárubní k opadání omítky v nejbližším okolí zárubní, které zhotovitel zapraví.V případě neuhrazené celkové ceny zakázky, včetně případného úroku z prodlení a smluvní pokuty, ztrácí objednatel nárok na bezplatný záruční servis.

Předání zboží
Předané zboží i po předání objednavateli, zůstává majetkem dodavatele až do doby, kdy objednavatel uhradí celkovou dohodnutou cenu. Předáním se rozumí i předání přepravci.
V případě odstoupení objednavatele od této smlouvy z důvodů nezaviněných zhotovitelem, má zhotovitel právo na úhradu vynaložených nákladů a ušlého zisku s tím, že toto plnění je splatné do 10 dnů ode dne, kdy byl objednatel zhotovitelem vyrozuměn o výši tohoto plnění.

Objednatel souhlasí s prováděním svářecích prací na místě montáže a zavazuje se, že zajistí kontrolu místa montáže po dobu 8 hodin po skončení sváření.
V případě požadavku objednatele na zajištění kontroly pracoviště po svařování zhotovitelem, bude tato skutečnost ze strany zhotovitele zvlášť oceněna. Běžné ceny zboží a služeb náklady na tuto kontrolu neobsahují.

Vizuální identita KAVAN s.r.o. ke stažení:

PDF Icon

Související rubriky:

KONZULTACE ZDARMA

  Pošlete nám své telefonní číslo, zavoláme ještě dnes nebo zítra (technik volá ve všední dny 9 - 17)

  Kompletní katalog KAVAN

  Stáhněte si náš kompletní katalog ve formátu PDF (velikost 13 MB). Mějte jej kdykoliv a kdekoliv k nahlédnutí.

  Stáhnout
  Technická řešení a případové studie

  Zde se můžete podívat na navržená technická řešení či případové studie a návrhy našim zákazníkům.

  Více informací
  Český výrobek
  YouTube kanál KAVAN

  Youtube

  Rady a tipy na blogu Kavan

  Youtube

  Likvidujeme ekologicky

  Kontaktní formulář

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním novinek od firmy KAVAN s.r.o. Údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně. Více zde.