Bezpečnostní dveře, mříže, kovaní > O nás

Akce do vyprodání zásob. K novým bezpečnostním dveřím získáte zámkovou vložku Mul-T-Lock zdarma Více >>

O nás

Firma KAVAN®

Bezpečnostní dveře a mříže KAVAN® je firma s dlouhou tradicí.

Firma Kavan vznikla v roce 1927 zásluhou Antonína Kavana, ten založil zámečnickou a instalatérskou dílnu, kde vyráběl a montoval – kromě jiných výrobků – též pevné a nůžkové mříže a zámkové systémy. I potomci zakladatele firmy se profesionálně věnovali tomuto oboru, a co tedy bylo nejpřirozenější – vzhledem k novým podmínkám – navázat na dobré jméno staré rodinné firmy a v roce 1991 založit pokračovatelku tradice.

Zprvu jsme Vám nabízeli služby jako fyzická osoba, roku 1996 jsme založili současnou společnost KAVAN spol. s r.o.

Firma je členem asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm a též Cechu mechanických zámkových systémů ČR.

Účel společnosti KAVAN ®

Umožňujeme lidem strávit nerušeně, klidnou a bezstarostnou dovolenou, aby mohli v klidu zlepšovat své rodinné vztahy a nabrat nové síly pro svou další práci. Umožňujeme lidem žít plným společenským životem a plně se soustředit na svou práci, to vše bez obav z vykradení bytu nebo domu a ohrožení rodiny.

 • Toho dosahujeme nabídkou funkčních a spolehlivých produktů s dobrým designem a profesionálních služeb na míru za ceny, dosažitelné pro většinu lidí.

Vize společnosti KAVAN ®

Budujeme společnost, která je schopna pružně, efektivně a v nejvyšší kvalitě plnit požadavky Vás, našich klientů, nejen v současné době, ale i s dobrou perspektivou do budoucnosti.

Abychom tyto požadavky byli schopni plnit, zkvalitňujeme především tyto základy společnosti Kavan:

Chceme být štíhlou, efektivně fungující společností, která je schopna pružně reagovat na neustále se zrychlující změny hlavně v oblasti tržní, ekonomické, legislativní, etické a morální.

Jedná se o změny, které přináší život lidí jak v rámci našeho státu, změny vyvolané lobbistickými tlaky na naši politickou reprezentaci, tak i o výslednici globálních změn v Evropě a v celém světě.

10 hlavních směrů, které nás vedou k cíli naší cesty:

 • Každodenním úsilím zvyšujeme etickou a morální úroveň pracovníků společnosti Kavan, a to jak v pracovních a mezilidských vztazích uvnitř firmy, ale hlavně ve vztahu k Vám, našim zákazníkům.
 • Každodenně posilujeme a upevňujeme optimismus, kladné a láskyplné vnímání a důvěru mezi zaměstnanci společnosti Kavan a Vámi našimi zákazníky, což dokazujeme především kvalitou námi odvedených služeb.
 • Pružně reagujeme na Vaše požadavky, především z hlediska bezpečnosti a užitné hodnoty námi nabízených výrobků, úrovně a rozsahu služeb.
 • Náš vývoj co nejrychleji zavádí do naší nabídky výrobky s nejlepšími užitnými vlastnostmi, výrobky, které jsou bezpečnější a spolehlivější v provozu.
 • Ve vývoji našich výrobků a služeb uplatňujeme nejnovější známé technologické postupy a poznatky.
 • Pro zajištění nejvyšší možné úrovně služeb uplatňujeme efektivní systémy řízení.
 • Při vědomí zajištění nejvyšší možné úrovně služeb pro Vás, sázíme na stálý a zkušený tým pracovníků.
 • Vždy se snažíme Vám, našim zákazníkům, dávat víc než očekáváte!
 • Nejvyšší šéf v naší společnosti jste Vy, náš zákazník!
 • Spolupracujeme pouze s dodavateli a dalšími subjekty spočívajících na obdobných základech a hodnotách jako naše společnost Kavan.

Dodací podmínky

Objednatel prohlašuje a svým podpisem ztvrzuje, že specifikaci výrobků, služeb a dodacím podmínkám porozumněl.
Sjednaný termín  dodání prací zhotovitelem je možné měnit pouze dohodou smluvních stran.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména tím, že umožní zhotoviteli přístup do prostor, jejichž použití je nezbytné pro včasné provedení díla a zajistí vyklizení montážní zóny. Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou přípojku min 220V/20 A. Objednatel pracovníkům zhotovitele umožní použití sociálního zařízení.

Součástí stavební připravenosti pro montáž dveří s dřevěnými obklady je vlhkost prostředí – vlhkost vzduchu se má pohybovat mezi 40-50% při minimální teplotě +10°C. Relativní vlkost 50% nesmí být překročena.

Dřevo, jakožto hygroskopický materiál, reaguje na změnu vlhkosti okolního prostředí – vyšší vlhkost může způsobit deformaci, zvětšení objemu a ohýbání dveří a zárubní, srážení vody a následné plesnivění či destrukci, zatímco příliš nízká vlhkost způsobuje vysoušení dveří. Vlhkost stavebního zdiva nesmí překročit 10%. Hrozí-li nebezpečí překročení výše uvedených hodnot, objednavatel musí zajistit intenzívní větrání. Větrání mikroventilací nebo větračkou je NEDOSTATEČNÉ!

Neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany objednavatele je vždy posuzováno jako podstatné porušení smluvní povinnosti.

Objednatel prohlašuje, že má souhlas s umístěním, provedením a technickým řešením díla od vlastníka objektu a vyžaduje-li to Stavební zákon i od příslušného stavebního úřadu.

Způsob úhrady:

a) V hotovosti:  Platba předem, nebo složena záloha v dohodnuté výši, doplatek předán při předání díla odpovědnému zástupci společnosti Kavan proti potvrzení. Odpovědným zástupcem se rozumí předávající technik, nebo předávající montážní pracovník společnosti Kavan.

b) Převodem: Na základě vystavené faktury se splatností do 10 dnů po jejím vystavení.
Pro případ prodlení objednatele s platbou dohodnuté ceny je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, přičemž  rozhodným dnem kdy je placeno včas je den, kdy byla finanční částka připsána na účet zhotovitele. Tato smluvní pokuta se sjednává podle  Občanského zákoníku.
Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dodání díla se sjednává smluvní pokuta 0.05% za každý den prodlení z ceny nedodané části díla.

Záruka:

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli, mimo následující případy:
Záruka za bezporuchovou funkci rozvorového zámku MUL-T-LOCK zabudovaného do celokovových dveří KAVAN: 10 roků
Záruka za jakost nátěrů mříží pevných a pohyblivých v exteriéru:
Práškový lak mimo bílého odstínu, vč. pozinkování 24 měsíců.
Práškový lak mimo bílého odstínu, bez zinkování 6 měsíců.
Práškový lak bílého odstínu bez záruky na vytékající rez z dutých ocelových profilů.
Dveře na povětrnosti nemohou být vystaveny přímému dešti, musí být kryty proti dešti minimálně stříškou, jinak zaniká nárok na reklamaci povrchů!

Ostatní podmínky:

Během prací zhotovitele, nebo při užívání věci dodané zhotovitelem se mohou projevit skryté vady na věci objednatele, nebo stavebního díla a stávající zárubně. Za tyto vady nenese zhotovitel žádnou odpovědnost a za tyto vady zhotovitel neručí.
Záruka se nevztahuje na poškození díla zákazníkem. Vykazuje-li dílo zhotovitele u dveří a zárubní toleranci od předepsaného rozměru do 3 mm, nemůže být tato skutečnost předmětem reklamace, nebo důvodem k nepřevzetí díla, jelikož ČSN u dveří a zárubní připouští maximální odchylku 3 mm. Jsou-li odchylky u stávajících dveří a zárubní zákazníka větší než připouští ČSN, potom zhotovitel neručí za tyto odchylky ani u předaného díla. Ručí pouze za funkci díla nebránícímu řádnému užívání.
Během montáže dveří může dojít při vrtání otvorů do stávajících zárubní k opadání omítky v nejbližším okolí zárubní, které zhotovitel zapraví.V případě neuhrazené celkové ceny zakázky, vč.případného úroku z prodlení a smluvní pokuty, ztrácí objednatel nárok na bezplatný záruční servis.
Předané zboží i po předání objednavateli, zůstává majetkem dodavatele až do doby, kdy objednavatel uhradí celkovou dohodnutou cenu. Předáním se rozumí i předání přepravci.
V případě odstoupení objednavatele od této smlouvy z důvodů nezaviněných zhotovitelem, má zhotovitel právo na úhradu vynaložených nákladů a ušlého zisku s tím, že toto plnění je splatné do 10 dnů ode dne, kdy byl objednatel zhotovitelem vyrozuměn o výši tohoto plnění.
Objednatel souhlasí s prováděním svářecích prací na místě montáže a zavazuje se, že zajistí kontrolu místa montáže po dobu 8 hodin po skončení sváření.
V případě požadavku objednatele na zajištění kontroly pracoviště po svařování zhotovitelem, bude tato skutečnost ze strany zhotovitele zvlášť oceněna. Běžné ceny zboží a služeb náklady na tuto kontrolu neobsahují.

Vizuální identita KAVAN s.r.o. ke stažení:

PDF Icon

Související rubriky:

KONZULTACE ZDARMA

Pošlete nám své telefonní číslo, zavoláme ještě dnes nebo zítra (technik volá ve všední dny 9 - 17)

Kompletní katalog KAVAN

Stáhněte si náš kompletní katalog ve formátu PDF (velikost 13 MB). Mějte jej kdykoliv a kdekoliv k nahlédnutí.

Stáhnout
Technická řešení a případové studie

Zde se můžete podívat na navržená technická řešení či případové studie a návrhy našim zákazníkům.

Více informací
Český výrobek
YouTube kanál KAVAN

Youtube

Rady a tipy na blogu Kavan

Youtube

Likvidujeme ekologicky

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů