Dobrý den, s čím Vám můžeme pomoci? +420 602 386 822 bezpeci@kavan.cz

Navigace Poptávka

Další důležitá ujednání

Skryté vady

Během prací zhotovitele, nebo při užívání věci dodané zhotovitelem se mohou projevit skryté vady na věci objednatele, nebo stavebního díla a stávající zárubně. Za tyto vady nenese zhotovitel žádnou odpovědnost a za tyto vady zhotovitel neručí.

Reklamace

Záruka se nevztahuje na poškození díla zákazníkem. Vykazuje-li dílo zhotovitele u dveří a zárubní toleranci od předepsaného rozměru do 3 mm, nemůže být tato skutečnost předmětem reklamace, nebo důvodem k nepřevzetí díla, jelikož ČSN u dveří a zárubní připouští maximální odchylku 3 mm. Jsou-li odchylky u stávajících dveří a zárubní zákazníka větší než připouští ČSN, potom zhotovitel neručí za tyto odchylky ani u předaného díla. Ručí pouze za funkci díla nebránícímu řádnému užívání.

Během montáže dveří může dojít při vrtání otvorů do stávajících zárubní k opadání omítky v nejbližším okolí zárubní, které zhotovitel zapraví.V případě neuhrazené celkové ceny zakázky, včetně případného úroku z prodlení a smluvní pokuty, ztrácí objednatel nárok na bezplatný záruční servis.

Předání zboží

Předané zboží i po předání objednavateli, zůstává majetkem dodavatele až do doby, kdy objednavatel uhradí celkovou dohodnutou cenu. Předáním se rozumí i předání přepravci.
V případě odstoupení objednavatele od této smlouvy z důvodů nezaviněných zhotovitelem, má zhotovitel právo na úhradu vynaložených nákladů a ušlého zisku s tím, že toto plnění je splatné do 10 dnů ode dne, kdy byl objednatel zhotovitelem vyrozuměn o výši tohoto plnění.

Objednatel souhlasí s prováděním svářecích prací na místě montáže a zavazuje se, že zajistí kontrolu místa montáže po dobu 8 hodin po skončení sváření.
V případě požadavku objednatele na zajištění kontroly pracoviště po svařování zhotovitelem, bude tato skutečnost ze strany zhotovitele zvlášť oceněna. Běžné ceny zboží a služeb náklady na tuto kontrolu neobsahují.Aktuálně máme volné kapacity

Konzultace poskytujeme zdarma