Dobrý den, s čím Vám můžeme pomoci? +420 602 386 822 bezpeci@kavan.cz

Navigace Poptávka

Platební a záruční podmínky

Dodací podmínky

Objednatel prohlašuje a svým podpisem ztvrzuje, že specifikaci výrobků, služeb a dodacím podmínkám porozumněl.
Sjednaný termín  dodání prací zhotovitelem je možné měnit pouze dohodou smluvních stran.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména tím, že umožní zhotoviteli přístup do prostor, jejichž použití je nezbytné pro včasné provedení díla a zajistí vyklizení montážní zóny. Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou přípojku min 220V/20 A. Objednatel pracovníkům zhotovitele umožní použití sociálního zařízení.

Součástí stavební připravenosti pro montáž dveří s dřevěnými obklady je vlhkost prostředí – vlhkost vzduchu se má pohybovat mezi 40-50% při minimální teplotě +10°C. Relativní vlkost 50% nesmí být překročena.

Dřevo, jakožto hygroskopický materiál, reaguje na změnu vlhkosti okolního prostředí – vyšší vlhkost může způsobit deformaci, zvětšení objemu a ohýbání dveří a zárubní, srážení vody a následné plesnivění či destrukci, zatímco příliš nízká vlhkost způsobuje vysoušení dveří. Vlhkost stavebního zdiva nesmí překročit 10%. Hrozí-li nebezpečí překročení výše uvedených hodnot, objednavatel musí zajistit intenzívní větrání. Větrání mikroventilací nebo větračkou je NEDOSTATEČNÉ!

Neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany objednavatele je vždy posuzováno jako podstatné porušení smluvní povinnosti.

Objednatel prohlašuje, že má souhlas s umístěním, provedením a technickým řešením díla od vlastníka objektu a vyžaduje-li to Stavební zákon i od příslušného stavebního úřadu.


Způsob úhrady:

a) v hotovosti:  Platba předem, nebo složena záloha v dohodnuté výši, doplatek předán při předání díla odpovědnému zástupci společnosti Kavan oproti potvrzení. Odpovědným zástupcem se rozumí předávající technik, nebo předávající montážní pracovník společnosti Kavan.

b) převodem: Na základě vystavené faktury se splatností do 14 dnů po jejím vystavení.
Pro případ prodlení objednatele s platbou dohodnuté ceny je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, přičemž  rozhodným dnem kdy je placeno včas je den, kdy byla finanční částka připsána na účet zhotovitele. Tato smluvní pokuta se sjednává podle  Občanského zákoníku.
Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dodání díla se sjednává smluvní pokuta 0.05 % za každý den prodlení z ceny nedodané části díla.


Záruka:

Poskytujeme jako zhotovitel záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců od předání díla objednateli, mimo následující případy:

  • Záruka za bezporuchovou funkci rozvorového zámku MUL-T-LOCK zabudovaného do celokovových dveří KAVAN. U něj je prodloužená záruka 10 roků. 

Záruka za jakost nátěrů mříží pevných a pohyblivých v exteriéru:

  • Práškový lak mimo bílého odstínu, vč. pozinkování: 24 měsíců
  • Práškový lak mimo bílého odstínu, bez zinkování 6 měsíců
  • Práškový lak bílého odstínu bez zinkování bez záruky na vytékající rez z dutých ocelových profilů

Dveře na povětrnosti nemohou být vystaveny přímému dešti, musí být kryty proti přímému dešti minimálně stříškou, jinak zaniká nárok na reklamaci povrchů!Aktuálně máme volné kapacity

Konzultace poskytujeme zdarma